Záruční a reklamační podmínky

Tento reklamační řád prodávajícího Jaroslav Macenauer, ing. – AKVARIUM, IČO 11168196, se sídlem Gagarinova 385, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 123 (dále jen „Prodávající“) upravuje proces reklamačního řízení při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, či zakoupeného osobně na kterékoli prodejně ZOO Panda Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.macenauer.eu (dále jen „webová stránka“).

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.   

I. Všeobecná ustanovení:

Definice kupujícího:

Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, tedy: "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.", jakož i ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, tedy: „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“

Reklamace Kupujícího na dodané zboží:

 1. Reklamací se rozumí uplatnění nároku Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vadu zboží (případně ze záruky za jakost), která se u zboží dodaného Prodávajícím vyskytne a jíž Kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem Prodávajícímu doloží ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží.
 2. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u Prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména stvrzenkou, účtenkou, paragonem, dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem anebo obdobným způsobem, dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u Prodávajícího.
 3. Uplatňovat nelze reklamaci na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, mechanickým poškozením,  neodvratnou událostí (živelná pohroma), nepřípustným nebo jinak neodborným zásahem. Lhůta pro uplatnění vad se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 4. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „Potvrzení“). Prodávající v Potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze Potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje.
 5. Požádá-li o to Kupující, vydá mu Prodávající doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta. Prodávající na dokladu uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj.  

II. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění:

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboří dle ustanovení § 2165 Občanského zákoníku. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění tedy vždy začíná běžet dnem převzetí zboží.
 2. Do délky lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je Kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít, tj. doba trvání reklamace končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží Kupujícím.
 3. V případě neoprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neprodlužuje.
 4. Prodejce si vyhrazuje právo stanovit lhůtu pro výměnu zboží 7 dní v rámci určitých skupin výrobků.  Pro uplatnění této lhůty je nutné předložit platný doklad o zaplacení, zboží v původním stavu v neporušeném obalu.

III. Reklamace a reklamační řízení:

 1.  Reklamace zboží může být učiněna osobně na kterékoliv prodejně Prodávajícího označené jako ZOO PANDA uvedené na https://www.macenauer.eu či písemně na adrese Jaroslav Macenauer, ing. - AKVARIUM, Gagarinova 385, Polabiny, 530 09 Pardubice.
 2. Kupující je povinen bezodkladně po uplatnění reklamace předložit Prodávajícímu zboží v jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s Prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její oddělení vliv na fungování zboží, nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) servisnímu pracovníkovi reklamací. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není Kupujícím předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 3. Po obdržení reklamace informuje Prodávající Kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a charakteru a rozsahu vady o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení, o předpokládaném výsledku reklamačního řízení a o přibližném datu ukončení reklamačního řízení.
 4. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude Prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace, má Kupující právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (kupř. poštovné, náklady na přepravu).
 5. Při uplatnění reklamace Kupující uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit. Přesnou specifikaci vad zboží, jakož i specifikaci práv, která Kupující vůči Prodávajícímu uplatňuje, je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit současně s učiněním reklamace, nejpozději však při předání reklamovaného zboží Prodávajícímu.
 6. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje („Potvrzení o uplatnění reklamace“).
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího.
 8. O výsledku uplatněné reklamace vystaví Prodávající písemný doklad, v němž uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodní zamítnutí reklamace („Protokol“). Protokol bude přiložen ke zboží. Kopii Protokolu si Prodávající ponechá pro účely evidence.
 9. Potvrzení o uplatnění reklamace a Protokol mohou být obsaženy v jediné listině – reklamačním protokolu.
 10. Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat, a to osobně na kterékoliv prodejně Prodávajícího uvedené na https://www.macenauer.eu, telefonicky na tel. čísle +420 734 203 265 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@macenauer.cz.  

IV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2  

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

V. Závěrečná ustanovení:

 1.  Prodávající dále umožňuje uplatnit výměnu (nikoliv vrácení peněz!) u obojků, náhubků, vodítek a oblečků, a to vždy však v rámci dané skupiny (obojek za obojek, obleček za obleček), bez výjimek.
 2. Kupující je v případě uplatnění reklamace povinen sdělit Prodávajícímu kontaktní údaje za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu trvalého bydliště, resp. adresu, na níž přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, fax. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu Kupujícího. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.
 3. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě zboží. Převzetím zboží od Prodávajícího či přepravce Kupující akceptuje tento reklamační řád.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změny řádu. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.   

Dne 1.2.2019